Konfidencialitātes politika

 1. Konfidencialitātes politika

  1. Šī Konfidencialitātes politika (turpmāk tekstā – “Politika“) regulē personas datu apstrādes principus, ko veic UAB “Sanoswiss”, uzņēmuma kods: 302332043, juridiskā adrese: Lvovo g. 25, 15 augsts, Viļņa LT-09320 (turpmāk tekstā – “mēs”), kad jūs apmeklējat, vai iegādājaties preces mūsu tīmekļa vietnē (turpmāk tekstā – “Tīmekļa vietne“).
  2. Mēs cenšamies nodrošināt to, ka mūsu pakalpojumu lietotāji, Tīmekļa vietnes apmeklētāji un citas personas, kuru personiskā informācija tiek apstrādāta,
   pilnībā uzticas mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, un ir informēti par to, kā mēs apstrādājam savus datus.
   Šajā Politikā jūs atradīsiet informāciju par to, kā mēs savācam un izmantojam (vai vēlamies savākt un izmantot) jūsu personas datus.
  3. Veicot darbības, mēs vadāmies pēc šādiem datu apstrādes principiem:
   1. Personas dati jāapstrādā likumīgi, taisnīgi un pārredzami attiecībā uz datu subjektu (ievērojot likumības, taisnīguma un pārredzamības principus);
   2. Personas dati tiek vākti konkrētos, skaidri definētos un likumīgos nolūkos; tie nedrīkst tikt tālāk apstrādāti veidā,
    kas nav saderīgs ar iepriekšminētiem nolūkiem; turpmāka datu apstrāde arhivēšanas nolūkos, sabiedrības interesēs,
    zinātniskiem vai vēsturiskiem pētījumiem vai statistiskos nolūkos netiek uzskatīta par nesaderīgu ar sākotnējo mērķi (mērķa ierobežojuma princips);
   3. Personas datiem jābūt adekvātiem, piemērotiem un nepieciešamiem nolūkiem, kuriem tie tiek apstrādāti (datu minimizācijas princips);
   4. Personas datiem jābūt precīziem un, ja nepieciešams, tie ir jāatjaunina; jāveic visi pamatoti pasākumi, lai nodrošinātu, ka personas dati,
    kas nav precīzi, ņemot vērā mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti, nekavējoties tiek dzēsti vai laboti (precizitātes princips);
   5. Personas dati jāuzglabā tādā formā, lai datu subjektu identitāti varētu noteikt ne lielākā mērā, kā tas ir nepieciešams nolūkiem,
    kādiem personas dati ir paredzēti; personas datus var uzglabāt ilgāk, ja tos apstrādā tikai arhivēšanas nolūkos, sabiedrības interesēs, zinātniskiem vai vēsturiskiem pētījumiem vai statistiskos nolūkos,
    ievērojot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai aizsargātu datu subjekta tiesības un brīvības (uzglabāšanas ilguma ierobežojuma princips);
   6. Personas dati jāapstrādā tā, lai nodrošinātu pienācīgu personas datu aizsardzību, tostarp aizsardzību pret neatļautu apstrādi vai nelikumīgu datu apstrādi un nejaušu datu pazaudēšanu,
    iznīcināšanu vai bojājumiem (integritātes un konfidencialitātes princips), piemērojot piemērotus tehniskus vai organizatoriskus pasākumus;
   7. Mēs esam atbildīgi par iepriekš minēto principu ievērošanu, un mums jāspēj pierādīt, ka tie tiek ievēroti (atbildības princips).
  4. Šī politika balstās uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Direktīvas 95/46 atcelšanu / EK (Vispārējā datu aizsardzības regula, turpmāk tekstā – “GDPR“), Lietuvas Republikas likumu par personas datu tiesisko aizsardzību (turpmāk tekstā – “ADTAĮ“),
   kā arī citiem Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktiem. Politikā lietotie termini ir saprotami kā definēti GDPR un ADTAĮ.
 2. Personas datu vākšana, apstrāde un uzglabāšana

  1. Ir ļoti svarīgi, lai jūs rūpīgi izlasītu šo Politiku, jo, apmeklējot Tīmekļa vietni un izmantojot mūsu pakalpojumus,
   šī Politika tieši attiecas uz jūsu personas datu nosūtīšanu, apstrādi un, ja tas ir paredzēts Politikā, jūsu personas datu nosūtīšanu datu saņēmējiem.
  2. Ja jūs nepiekrītat šai Politikai un šeit aprakstītajai personas datu apstrādei, lūdzu, neapmeklējiet Tīmekļa vietni un / vai neizmantojiet mūsu pakalpojumus.
  3. Jūs esat atbildīgs par to, lai jūsu sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi.
   Apzināta nepareizu datu sniegšana tiek uzskatīta par politikas pārkāpumu. Ja dati tiek mainīti, jums par to jāinformē mūs. Mēs nekādā gadījumā neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem,
   kas jums un / vai trešajām personām tiek radīti tāpēc, ka esat iesniedzis nepareizus un / vai nepilnīgus personas datus,
   vai arī, ja jūs neesat pieprasījis datu pievienošanu un / vai grozīšanu pēc tam, kad dati tika mainīti.
  4. Uzņēmumi un organizācijas, kam mēs varam izpaust jūsu personas datus, ir aprakstīti katrā no tālāk sekojošām datu apstrādes darbībām.
  5. Atsevišķos gadījumos mēs varam izpaust jūsu informāciju citiem (atšķirīgiem no iepriekš pieminētiem) uzņēmumiem un organizācijām:
   1. Lai nepārkāptu likumus vai, lai ievērotu obligātu tiesas procesu (piemēram, saņemot tiesas pieprasījumu sniegt datus);
   2. Lai apstiprinātu mūsu darbību leģitimitāti;
   3. Lai aizsargātu mūsu tiesības, īpašumu vai nodrošinātu to drošību;
   4. Citos gadījumos – ar jūsu piekrišanu vai pēc jūsu likumīgā pieprasījuma.
 3. E-komercijas izpilde

  1. Lai sniegtu jums iespēju iepirkties Tīmekļa vietnē internetā, mēs apstrādājam šādus jūsu personas datus, lai apstrādātu preču pasūtījumus, izsniegtu finanšu dokumentus, risinātu ar piegādi saistītus jautājumus vai nodrošinātu pašu preču piegādi, kā arī, lai nodrošinātu citu līgumsaistību izpildi:
   1. Vārds;
   2. Uzvārds;
   3. E-pasta adrese;
   4. Telefona numurs;
   5. Dzīvesvietas adrese.
  2. Juridiskais pamats personas datu apstrādei ir GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts – līguma noslēgšana un izpilde (pasūtījums).
  3. E-komercijas nolūkos mēs piedāvājam apstrādātus datus mūsu partneriem, kas sniedz preces piegādes pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas ir saistīti ar pasūtījuma atbilstošu izpildi.
 4. Personas datu uzglabāšanas kārtība un nosacījumi

  1. Apstrādājot un uzglabājot jūsu personas datus, mēs piemērojam organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, grozīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.
  2. Mēs piemērojam dažādus personas datu glabāšanas noteikumus, kas ir atkarīgi no tā, kādiem nolūkiem jūsu konkrētie personas dati tiek apstrādi.
   Nr. Personas datu apstrādes mērķis Uzglabāšanas termiņš
   1. E-komercijas izpilde (preču pasūtījumu apstrāde, finanšu dokumentu izdošana, problēmu risināšana, kas ir saisti ar preču piegādi, citu līgumsaistību izpilde) 10 gadus pēc preču iegādes.
  3. Izņēmumus no iepriekšminētajiem uzglabāšanas noteikumiem var noteikt tādā mērā, ka šādas novirzes neietekmē jūsu datu subjekta tiesības, un atbilst likumdošanas prasībām, kā arī uzglabāšana tiek pienācīgi dokumentēta.
  4. Gadījumā, ja jūsu personas dati būs nepieciešami, lai pieprasītu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskas prasības, mēs tos aizsargāsim tiktāl, ciktāl tas būs nepieciešami, lai sasniegtu šādus mērķus, izmantojot tiesas, administratīvo vai ārpustiesas procedūru.
 5. Jūsu tiesības

  1. Jums ir tiesības jebkurā brīdī, iesniedzot mums pieprasījumu, piekļūt mūsu apstrādātajiem personas datiem un noskaidrot, kā tos apstrādā, pieprasīt nepareizu, nepilnīgu, neprecīzu personas datu labošanu,
   kā arī pieprasīt jūsu personas datu apstrādes vai uzglabāšanas apturēšanu, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot tiesību aktu prasības.
  2. Ciktāl personas datu apstrāde ir balstīta uz piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot piekrišanu apstrādāt datus, līdz piekrišanas atsaukšana stājās likumīgā spēkā.
  3. Jūs varat izmantot savas tiesības, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, sūtot to pa e-pastu info@sanoswiss.com, vai nosūtot vēstuli pa pastu uz adresi: Lvovo g. 25, 15 augsts, Viļņa LT-09320, vai arī ierodoties tieši uz norādīto adresi.
 6. Kontaktinformācija un sūdzību iesniegšana

  1. Ja jums ir jautājumi par personas datu aizsardzību, lūdzu, sazinieties ar administrāciju pa e-pastu info@sanoswiss.com vai pa tālruni +370 700 01320.
  2. Ja neesat apmierināts ar mūsu atbildi, vai domājat, ka mēs apstrādājam jūsu datus, pārkāpjot juridiskās prasības, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē – Lietuvas Republikas Datu aizsardzības inspekcijā.
 7. Informācija par izmantotajiem sīkfailiem

  1. Kad apmeklējat tīmekļa vietni, mēs vēlamies jums nodrošināt tādu saturu un nodrošināt tādu funkcionalitāti, kas atbilstu jūsu vajadzībām. Lai to panāktu, mēs izmantojam sīkfailus (angl. cookies).
   Sīkfaili ir maza apjoma teksta faili, kuri tiek saglabāti jūsu pārlūkā vai ierīcē (personālajā datorā, mobilajā telefonā vai planšetdatorā).
  2. Ar sīkfailu palīdzību mēs tiecamies nodrošināt patīkamāku pieredzi personām, kas pārlūko tīmekļa vietni, kā arī uzlabot pašu tīmekļa vietni.
  3. Mūsu tīmekļa vietnē izmantotos sīkfailus iespējams sagrupēt šādos veidos:
   1. Vietnes darbībai obligātie sīkfaili ir paredzēti, lai tīmekļa vietnē varētu veikt pamatfunkcijas.
    Šie sīkfaili ļauj jums pārlūkot vietni un izmantot tās vēlamās funkcijas, piemēram, sniedz piekļuvi pie drošām konkrētās vietnes zonām;
   2. Darbības (analītiskie) sīkfaili savāc anonīmu informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto tīmekļa vietni. Sniedzot informāciju par apmeklētajām zonām, vietnē pavadīto laiku un jebkādām problēmām, kuras radušās,
    piemēram, kļūdas paziņojumus, šie sīkfaili palīdz mums saprast, kā apmeklētāji izturas vietnē. Šī informācija palīdz mums uzlabot tīmekļa vietnes darbību;
   3. Funkcionālie sīkfaili uzlabo jūsu pieredzi tīmekļa vietnē.
    Šos sīkfailus var izmantot jūsu vēlamo pakalpojumu sniegšanai, piemēram, lai apskatītu pircēja iepirkumu grozu vai izmantotu trešo pušu pakalpojumus, piemēram, sociālo mediju funkcijas.
  4. Jūs varat izdzēst vai bloķēt sīkfailus, izvēloties atbilstošos iestatījumus savā pārlūkā, kas ļauj atteikties no visiem sīkfailiem vai no sīkfailu daļas. Jums jāzina, ka, izmantojot tādus pārlūkprogrammas iestatījumus,
   kuri bloķē sīkfailus (ieskaitot obligātos sīkfailus), jums var rasties problēmas, izmantojot visas vietnes funkcijas vai daļu no tām.
 8. Nobeiguma noteikumi

  1. Ar šo Politiku saistītās tiesiskās attiecības regulē Lietuvas Republikas likumdošana.
  2. Mēs nenesam atbildību par jebkādiem zaudējumiem, tostarp zaudējumiem, kas radušies Tīmekļa vietnes izmantošanas pārtraukšanas rezultātā, datu zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies jūsu vai trešo personu darbības vai bezdarbības dēļ, kuri darbojas pēc jūsu autorizācijas, tostarp par nepareizu datu ievadīšanu, citām kļūdām, apzinātu kaitējumu, citu Tīmekļa vietnes neatbilstošu izmantošanu. Mēs arī neesam atbildīgi par jebkādiem traucējumiem un / vai bojājumiem, kas radušies Tīmekļa vietnes piekļuves un / vai izmantošanas rezultātā,
   ko rada trešo personu darbība vai bezdarbība, kas nav saistīti ar mums, jums vai citiem datu subjektiem, ieskaitot elektriskus, interneta piekļuves traucējumus, utt.
  3. Šo Politiku pārskata un, ja nepieciešams, atjaunina vismaz reizi divos gados. Politikas papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā dienā, kad tie tiek publicēti Tīmekļa vietnē.
  4. Ja pēc Politikas atjaunināšanas izmantojat Tīmekļa vietni un mūsu pakalpojumus, mēs nodrošināsim, ka jūs neiebilstat, un jūs esat iepazinies ar veiktajām izmaiņām.